Dňa 30. apríla 2013 sa uzavrela prvá výzva prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že žiadosti, odoslané neskôr ako 30. apríla 2013 (podľa podacej pečiatky), nebudú akceptované. Tak isto nebudú akceptované žiadosti, doručené osobne alebo elektronicky. 
Hodnotenie žiadostí bude postupovať podľa určeného harmonogramu, preto upozorňujeme žiadateľov, že do 7 pracovných dní (do 10. mája, vrátane) môžu byť kontaktovaní správcom programu so žiadosťou o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov, na ktoré budú mať potom ďalších 5 pracovných dní. Odporúčame preto kontrolovať si e-mailové adresy a telefónne čísla, uvedené v žiadosti. 
Podporené projekty budú známe v druhej polovici júna 2013. 
 

English  Slovensky