eeangoeea grants eeango
English  Slovensky

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, ktorým sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (www.eeagrants.org).

Fond je realizovaný prostredníctvom dvoch programov: Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a so Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien a Demokracia a ľudské práva v správe Nadácie otvorenej spoločnosti.

Aktívne občianstvo a inklúzia
Demokracia a ľudské práva

 

Informácie o ďalších programoch Finančného mechanizmu EEA a Nórskeho finančného mechanizmu na Slovensku nájdete na stránke www.eeagrants.sk