Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie.

Čítať ďalej...

Ako efektívne komunikovať, na čo nezabudnúť pri vytváraní webovej stránky a ako využívať sociálne siete na získavanie finančných partnerov. Na tieto témy odborníci z oblasti marketingu, vzdelávania a IT sveta prednášali na workshope, ktorý Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala pre zástupcov mimovládnych organizácií podporených z „nórskych“ fondov, v rámci oblasti podpory Deti a mládež.

Čítať ďalej...

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
  • Ľudské práva, vrátane práv menšín;
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Čítať ďalej...

Srdečne pozývame všetkých aktívnych ľudí na tri diskusie o strategických dokumentoch týkajúcich sa vodnej politiky SR. Ide o materiály, na základe ktorých budú robené protipovodňové opatrenia, povoľované malé vodné elektrárne (MVE), budované priehrady, regulované potoky a rieky, ale mali by byť aj revitalizované odrezané mŕtve ramená, nivy a mokrade, búrané stupne na tokoch.

Uskutočnia sa 6. mája 2015 v Bratislave, 12. mája 2015 v Prešove a 13. mája 2015 vo Zvolene.

Viac informácií: POZVÁNKA

 

Na medzinárodnom fóre mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnilo začiatkom marca v lotyšskom hlavnom meste, bol prijatý dôležitý dokument pre zapojenie občanov do rozhodovania na národnej úrovni i na úrovni Európskej únie. Dokument predpokladá vytvorenie dialógu medzi verejnou a štátnou mocou na troch úrovniach, a načrtáva jednotlivé kroky a postupy pre realizáciu takéhoto dialógu.

Čítať ďalej...

Prvá zo série záhradných dišpút s workshopom v Banskej Bystrici.

Príďte sa inšpirovať, ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými
hráčmi v komunite.

Téma: mestké prostredie a pozitívne zmeny

Kedy: 2. marca 2015 o od 13:00 - 16:30 workshop a od 18:00 hod. diskusia

Kde: Záhrada - CNK, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Pozvánka

Prihláška na workshop

Organizácia PDCS organizuje v dňoch 7. a 8. novembra 2014 v Bratislave medzinárodnú konferenciu "Občianski aktéri v konfliktoch". Cieľom konferencie je prezentácia skúseností s intervenovaním v spoločenských konfliktoch z pozície občianskych aktérov, pričom sa venuje kultúrnym a hodnotovým konfliktom, ktoré v súčasnosti pútajú pozornosť médií a verejnosti v strednej Európe. Konferencia tiež zmapuje možnosti, ako môžu občianski aktéri pomôcť verejnej diskusii a hľadať konštruktívne riešenia.

Čítať ďalej...

Pozývame vás na konferenciu Áno, dá sa to!, ktorá sa uskutoční 29. októbra 2014 v Košiciach. Prostredníctvom  príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  chceme motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom. Videopozvánka na konferenciu

Čítať ďalej...

PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou získali podporu z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. V rámci projektu Aktívni občania všade realizujú v júni mnohé podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov neziskových organizácií a iniciatív.

Čítať ďalej...

Združenie ZADOBE, ktoré realizuje projekt v rámci Fondu  bilaterálnej spolupráce, pripravilo pre žiakov 6.-8. tried základných škôl interaktívne pásmo o holokauste. Jedna z nichsa uskutoční 27. marca 2014 na Základnej škole Uhlisko na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. O čo ide? 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 17. marec 2014

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami daných oblastí podpory.

Čítať ďalej...

Podľa väčšiny najsilnejších kandidátov by mala byť životnému prostrediu venovaná väčšia pozornosť.

Zelená koalícia mimovládnych organizácií uskutočnila anketu medzi kandidátmi na prezidenta SR zameranú na otázky životného prostredia. Oslovení boli ôsmi kandidáti, ktorí dosahovali najvyššie preferencie podľa prieskumov zverejnených začiatkom februára. Odpovedali všetci okrem Roberta Fica.

Čítať ďalej...

V rámci aktuálnej II. výzvy Programu Aktívne občianstvo a inklúzia prešli prijaté žiadosti expertným hodnotením a v súčasnosti pripravujeme podklady pre výberovú komisiu. Tá zasadne 6. marca 2014 a na základe bodového hodnotenia expertov vydá odporúčanie pre Správnu radu správcov oblastí podpory. Výsledné hodnotenie, ktoré projekty budú v nadchádzajúcom období podporené, bude známe najneskôr 31. marca 2014.

Od 24. do 26. januára 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo premietanie dokumentu o Islande, beseda a workshopy s islandskou delegáciou z  organizácie The Icelandic Sibshops. Ústrednou témou je starostlivosť o súrodencov telesne i duševne postihnutých detí, inklúzia oslabených a šírenie etických hodnôt. Podujatia sa zrealizovali v rámci projektu "Všetci na jednej lodi", ktorý má na starosti Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva.

Čítať ďalej...

Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu projektov v štyroch oblastiach:
- Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
- Ľudské práva vrátane práv menšín a zvyšovanie porozumenia medzi kultúrami
- Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
- Boj proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, neznášanlivosti a antisemitizmu
Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak plánujú realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít. Viac informácií a texty príslušných výziev nájdete tu .

Bratislava, 6. decembra 2013

V druhom ročníku súťaže ReŠtart Slovensko sa hľadali inovatívne online riešenia v témach rovnosti, tolerancie, efektívneho spravovania vecí verejných, či transparentnosti. Tento ročník súťaže bol súčasťou projektu Podpora rozvoja aktívneho občianstva v online priestore, ktorý bol Nadáciou Ekopolis podporený v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia sumou 46.483 eur.

Čítať ďalej...

Uzávierka 2. výzvy prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 4. decembra 2013. Celkovo bolo doručených 137 žiadostí v sume 5.564.110,27 €, pričom podporeným projektom môžeme udeliť sumu 1.406.484 €. Zverejňujeme zoznam doručených žiadostí podľa jednotlivých oblastí podpory. 

Čítať ďalej...

Pozývame Vás na školenie, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti a praktické informácie, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi. Účastníci školenia si osvoja základné pojmy z danej problematiky, pochopia vzťahy a súvislosti projektového manažmentu verzus manažmentu organizácie, oboznámia sa so základnými princípmi prípravy projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Informačné semináre sa budú konať v októbri v Košiciach, v Bratislave a Banskej Bystrici a dozviete sa na nich všetko potrebné pre zostavenie a predloženie žiadosti o podporu projektu v 2. výzve. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 25. septembra 2013

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska  vyhlasuje 2. výzvu programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Všetky potrebné informácie a dokumenty sa nachádzajú na stránke výziev. Uzávierka prijmania žiadostí je dňa 4. decembra 2013. 

Banská Bystrica, 21. septembra 2013

Nadviazanie bližších kontaktov a spoznanie slovenských reálií je cieľom návštevy pracovníkov komunitného centra v Osle na strednom Slovensku. 

Čítať ďalej...

20. septembra 2013, Bratislava

Bratislava (23.9), Žilina (25.9.)a Košice (27.9.) sú miestom kick-off meetingov súťaže ReŠtart Slovensko

Čítať ďalej...

Zvolen, 19. september 2013

Na programe je široké spektrum akcií, ktorých cieľom je vtiahnuť občanov do verejného života. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 18. september 2013

Na základe výzvy otvorenej v máji 2013 boli ako realizátori preddefinovaného projektu vybrané organizácie PDCS Karpatská nadácia.

Od preddefinovaného projektu očakávame, že prinesie pridanú hodnotu celému Programu a ku poskytnutým grantom. Projekt by mal byť prínosom pre neziskový sektor na Slovensku ako celok tým, že ponúkne sektoru širšiu škálu služieb a aktivít, ktoré posilnia jeho kapacitu a pozíciu v spoločnosti.

Čítať ďalej...

Oznamujeme záujemcom o predloženie žiadostí v programových oblastiach Aktívne občianstvo, Deti a mládežŽivotné prostredie a klimatické zmeny, že vyhlásenie 2. výzvy sa pripravuje na 25. septembra 2013 s uzávierkou prijímania žiadostí začiatkom decembra 2013. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 21. augusta 2013

Vzťah nezamestnanosti a úrovne vzdelania je témou seminára, ktorý v Bratislave organizuje Inštitút zamestnanosti dňa 26. augusta 2013. Viac o seminári si môžete pozrieť na stránke Inštitútu zamestnanosti.  

Banská Bystrica a Veľká Ida, 15. august 2013

Múr, ohraničujúci rómsku osadu vo Veľkej ide neďaleko Košíc pomalovali obyvatelia osady a dobrovoľníci pod vedením Tomáša Rafu.

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 22. júl 2013

Rada Európy vyhlásila 22. júl za Deň boja proti prejavom nenávisti. Tento dátum si uctieva pamiatku 77 obetí teroristického útoku v Oslo a na ostrove Utøya v Nórsku v roku 2011. Hnutie No Hate Speech Movement organizuje pri tejto príležitosti Európsky akčný deň obetí zločinov z nenávisti

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 1. júl 2013

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami jednotlivých oblastí podpory. 

Čítať ďalej...

12. jún 2013

Nadácie, ktoré sú správcami jednotlivých oblastí podpory, už pripravili podklady pre stretnutie Výberovej komisie, ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2013 v Bratislave. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 24. máj 2013

Nadácia Ekopolis vyhlasuje výzvu na predefinovaný projekt v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Výzva bude otvorená do 31. júla 2013. Dokumenty výzvy sú zverejnené na stránke www.eeango.sk/aoi v sekcii Výzvy

 

Uzávierka 1. výzvy prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 30. apríla 2013. Zverejňujeme zoznam doručených projektov podľa jednotlivých oblastí podpory. 

Čítať ďalej...

Dňa 30. apríla 2013 sa uzavrela prvá výzva prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že žiadosti, odoslané neskôr ako 30. apríla 2013 (podľa podacej pečiatky), nebudú akceptované. Tak isto nebudú akceptované žiadosti, doručené osobne alebo elektronicky. 
Hodnotenie žiadostí bude postupovať podľa určeného harmonogramu, preto upozorňujeme žiadateľov, že do 7 pracovných dní (do 10. mája, vrátane) môžu byť kontaktovaní správcom programu so žiadosťou o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov, na ktoré budú mať potom ďalších 5 pracovných dní. Odporúčame preto kontrolovať si e-mailové adresy a telefónne čísla, uvedené v žiadosti. 
Podporené projekty budú známe v druhej polovici júna 2013. 
 

Banská Bystrica, 2. apríl 2013

Počas mesiaca marec 2013 zorganizovali správcovia programu Aktívne občianstvo a inklúzia spolu 9 seminárov o jednotlivých oblastiach podpory tohto programu. 

Čítať ďalej...

Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Nórska vytvorili strategické partnerstvo s Radou Európy, aby podporili toleranciu a základné ľudské práva. Prostredníctvom programov financovaných zo zdrojov EEA sú podporované aktivity mimovládnych organizácií a ich aktivity týkajúce sa prejavov nenávisť na webe a sociálnych sieťach.

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 28. február 2013

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou - nadáciou na podporu sociálnych zmien vyhlasujú 1. výzvu na prijímanie návrhov projektov v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Výzva bude otvorená do 30. apríla 2013. Dokumenty výzvy sú zverejnené na stránke www.eeango.sk/aoi v sekcii Výzvy

 

Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska predstavili v Bratislave v priestoroch Austria Trend Hotel približne 170 zástupcom mimovládnych organizácií dlho očakávaný Fond pre mimovládne organizácie. Zároveň boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov, ktoré môžu byť z Fondu podporené. Finančný pr9spevok na Fond je 6 903 000 Eur.

Čítať ďalej...

English  Slovensky