OTÁZKY

A. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP)

A1. Môže o nenávratný finančný príspevok žiadať neregistrovaná organizácia?
A2. Ako rozumieť požiadavke, že žiadateľ musí byť zodpovedný za prípravu Žiadosti o NFP a realizáciu projektu a nesmie vystupovať len ako sprostredkovateľ?
A3. Môže žiadateľ doručiť aj viac než jednu Žiadosť o NFP v rámci jednej výzvy?

B. Financie v Žiadosti o NFP

B1. Kedy môžeme začať čerpať financie?
B2. Môže sa na spolufinancovaní projektu podieľať partner?
B3. Môžeme počas realizácie projektu použiť na spolufinancovanie iné prostriedky, než sme plánovali?
B4. S prípravou Žiadosti o NFP sú spojené náklady. Môžeme ich zaradiť do rozpočtu Žiadosti o NFP?
B5. Je nevyhnutné zriadiť si v prípade udelenia nenávratného finančného príspevku samostatný účet?
B6. Patrí DPH medzi oprávnené výdavky projektu?
B7. Akým spôsobom je potrebné vypočítať počet pracovníkov Žiadateľa/Príjemcu v rozpočte projektu vo výpočte ostatných nepriamych výdavkov projektu?
B8. Musíme 10 % spolufinancovanie preukazovať priebežne, alebo je postačujúce aby bolo tých 10 % spolufinancovania vykázaných za celý projekt?
B9. Je stanovený pomer investičných a neinvestičných výdavkov, v akom ich môžeme plánovať v rozpočte?
B10. Sú výdavky na vypracovanie stavebnej dokumentácie oprávnené?
B11. Môžeme žiadať o prostriedky na rekonštrukciu budovy v súkromnom vlastníctve?
B12. Je možné preukázať spolufinancovanie prostredníctvom príspevkov v naturáliách („in kind“)?
B13. Môže byť spolufinancovanie zabezpečené z prostriedkov podielu zaplatenej dane (2%)?
B14. Môže výdavok vzniknúť aj mimo územia Slovenskej republiky?
B15. Ako môžeme využiť prostriedky, ktoré vygenerujú aktivity projektu?
B16. 
Je povinnosťou žiadateľa preukázať spolufinancovanie aj navýšeného rozpočtu (o 30%, resp. o 20%), určeného na financovanie nákladov partnerov z donorských krajín a potom tento navýšený rozpočet spolufinancovať? 
B17. Ako zaradiť do rozpočtu projektu
obstaranie dlhodobého majetku ako oprávneny výdavok? 

C. Príprava a hodnotenie Žiadostí o NFP

C1. Budeme môcť konzultovať návrh Žiadosti o NFP počas jej prípravy?
C2. Ako Príloha č. 4 je uvedená kópia výpisu z príslušného registra inštitúcií žiadateľa. Má byť táto kópia overená? Môže byť stará najviac 90 dní, ako býva zvykom?
C3. Môžu aktivity projektu pokrývať viacero prioritných tém?
C4. Musí byť majetok nakúpený z projektu poistený?
C5. Príloha č. 6 (Prehlásenie o partnerstve) má slovenskú a anglickú verziu. Musí partner predložiť obe verzie tejto prílohy?
C6. Musí byť 
Príloha č. 7 (Kópia registračných dokumentov partnera), resp. jej relevantné časti, naozaj preložená do slovenčiny?  

ODPOVEDE

A. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP)

A1. Môže o nenávratný finančný príspevok žiadať neregistrovaná organizácia?
Nie. O nenávratný finančný príspevok môžu žiadať len organizácie s právnou subjektivitou.

A2. Ako rozumieť požiadavke, že žiadateľ musí byť zodpovedný za prípravu Žiadosti o NFP a realizáciu projektu a nesmie vystupovať len ako sprostredkovateľ?
Úspešný žiadateľ nemôže po schválení Žiadosti o NFP projekt „predať“ inej organizácii. V praxi to znamená, že Žiadateľ nesmie poveriť manažérskymi funkciami a celkovou zodpovednosťou za projekt inú organizáciu.

A3. Môže žiadateľ doručiť aj viac než jednu Žiadosť o NFP v rámci jednej výzvy?
Áno, žiadateľ môže podať aj viacero Žiadostí o NFP. Žiadateľ by však mal zvážiť, či bude mať v prípade úspešnosti viacerých Žiadostí o NFP dostatočné prostriedky na spolufinancovanie projektov a tiež administratívnu a technickú kapacitu na ich realizáciu. Žiadateľ by v žiadnom prípade nemal podať duplicitné návrhy v oblasti plánovaných aktivít a rozpočtových nákladov.

B. Financie v Žiadosti o NFP

B1. Kedy môžeme začať čerpať financie?
Obdobie realizácie projektu začína dňom stanoveným v Zmluve o realizácii projektu. Od tohto dátumu sú náklady z časového hľadiska oprávnené. Príjemca do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o realizáciu projektu predkladá Žiadosť o prvú zálohu. Správca oblasti podpory má k dispozícii na prevod zálohovej platby 20-dňovú lehotu.

B2. Môže sa na spolufinancovaní projektu podieľať partner?
Nemusí. Záleží na dohode Príjemcu s Partnerom, či sa bude na spolufinancovaní projektu Partner podieľať a v akej miere.
Za realizáciu projektu, za preukázanie oprávnených nákladov ako aj za preukázanie kofinancovania je zodpovedný Príjemca.

B3B3. Môžeme počas realizácie projektu použiť na spolufinancovanie iné prostriedky, než sme plánovali?
Áno. Príkladom môže byť situácia, keď si žiadateľ na spolufinancovanie určil vlastné zdroje, no v priebehu realizácie projektu získa grant, ktorým je vhodné projekt spolufinancovať.

B4. S prípravou Žiadosti o NFP sú spojené náklady. Môžeme ich zaradiť do rozpočtu Žiadosti o NFP?
Nie, oprávnené náklady môžu vzniknúť len počas obdobia realizácie projektu, ktoré začína dňom uvedeným v Zmluve o realizácii projektu. V rámci projektu teda nie je možné hradiť náklady, ktoré vznikli pred začiatkom jeho realizácie.
Schopnosť organizácie pokryť náklady spojené s prípravou Žiadosti o NFP svedčia o jej kapacite. Tá je dôležitá aj vzhľadom na zaistenie pokračovania aktivít v období po skončení projektu.

B5. Je nevyhnutné zriadiť si v prípade udelenia nenávratného finančného príspevku samostatný účet?
Nie. 

B6. Patrí DPH medzi oprávnené výdavky projektu?
DPH je neoprávneným výdavkom, ak má Príjemca nárok na jej vrátenie. Upozorňujeme, že Žiadatelia, ktorí sú platcami DPH, musia vypĺňať formulár rozpočtu projektu v sumách bez DPH.
Pre neplatcov DPH je DPH oprávneným výdavkom.

B7. Akým spôsobom je potrebné vypočítať počet pracovníkov Žiadateľa/Príjemcu v rozpočte projektu vo výpočte ostatných nepriamych výdavkov projektu?
Do výpočtu réžie projektu vstupujú okrem iných aj veličiny:
- počet všetkých pracovníkov Žiadateľa/Príjemcu – ide o predpokladaný počet všetkých pracovníkov Žiadateľa, ktorých bude Žiadateľ/Príjemca zamestnávať počas realizácie projektu
- počet pracovníkov Žiadateľa/Príjemcu, ktorí pracujú na projekte – ide o časť pracovníkov, ktorí budú pracovať na projekte

Počet pracovníkov je potrebné vypočítavať rovnakým spôsobom, ako je to uvedené v pokynoch k vypracovaniu Žiadosti o NFP k bodu „Počet stálych pracovníkov“, a to nasledovne:
Žiadateľ uvedie počet pracovníkov v prepočte na ekvivalent plného pracovného času (full time equivalent – FTE). FTE = súčet odpracovaných hodín pracovníka/2000 hodín (na rok). Žiadateľ následne FTE jednotlivých pracovníkov zráta a prevedie index FTE na počet pracovníkov zaokrúhlený smerom nadol. (napr. ak FTE = 3,4, tak uvedený počet pracovníkov je 3).
Napríklad:
Žiadateľ predpokladá, že počas realizácie projektu bude zamestnávať pracovníkov nasledovne:

Pracovník

Zmluvný vzťah

Dohodnutý pracovný čas pracovníka

Pracovník AB

pracovná zmluva

100%

Pracovník BC

pracovná zmluva

50% polovičný úväzok

Pracovník CD

dohoda o vykonaní práce

25 hodnín týždenne

Celkový fond pracovného času pracovníka za kalendárny rok je 2000 hod.

Žiadateľ prepočíta počet pracovníkov na ekvivalent pracovného času nasledovne:

Pracovník

Predpokladaný  odpracovaný čas  pracovníkom za rok

FTE pracovníka = predpokladaný  odpracovaný čas pracovníka / 2000  hod

Pracovník AB

pracuje na 100%, odpracuje  teda 2000 hod.

FTE = 2000 hod / 2000 hod = 1,00

Pracovník BC

pracuje na 50%, odpracuje  teda 1000 hod.

FTE = 1000 hod / 2000 hod = 0,50

Pracovník CD

pracuje týždenne 25 hodín,  ročne teda 25*52=1300  hodín

FTE = 1300 hod / 2000 hod = 0,65

FTE pracovníkov spolu (nezaokrúhlený)

2,15

Ekvivalentný počet pracovníkov spolu

FTE = 2,00

Pod pojmom pracovník rozumieme osoby, ktoré pracujú pre organizáciu na základe pracovno-právnych a iných zmluvných vzťahov.

B8. Musíme 10 % spolufinancovanie preukazovať priebežne, alebo je postačujúce aby bolo tých 10 % spolufinancovania vykázaných za celý projekt?
Príjemca preukazuje spolufinancovanie jednotlivých výdavkov priebežne v každom reportovacom období minimálne vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov. 

B9. Je stanovený pomer investičných a neinvestičných výdavkov, v akom ich môžeme plánovať v rozpočte?
Výdavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (investičné výdavky) nemôžu presiahnuť 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

B10. Sú výdavky na vypracovanie stavebnej dokumentácie oprávnené?
Vypracovanie stavebnej dokumentácie je oprávneným výdavkom. Tento výdavok však môže byť pri hodnotení Žiadosti o NFP vnímaný ako rizikový, pretože nebude zrejmé, či bude využitý pri realizácii stavby.
V prípade realizácie investičných aktivít odporúčame, aby stavebná dokumentácia vrátane stavebného povolenia boli pripravené už pri podaní žiadosti o NFP, aby realizácia investičných aktivít mohla prebehnúť úspešne (s ohľadom na čas potrebný na obstaranie dodávateľa stavebných prác a realizáciu stavebných prác) počas obdobia realizácie projektu.

B11. Môžeme žiadať o prostriedky na rekonštrukciu budovy v súkromnom vlastníctve?
Áno. Nehnuteľnosť, na rekonštrukciu ktorej žiadate prostriedky, musí byť vo vlastníctve žiadateľa alebo musí mať žiadateľ s vlastníkom uzavretú dohodu o nájme na najmenej 10 rokov a prenájom nehnuteľnosti musí byť po celú túto dobu viazaný na realizáciu aktivít, podporených z projektu.

B12. Je možné preukázať spolufinancovanie prostredníctvom príspevkov v naturáliách („in kind“)?
Príspevky v naturáliách sú oprávnené len vo forme neplatenej dobrovoľnej práce. Hodnota tejto práce je stanovená pri zohľadnení stráveného času a bežných hodinových a denných sadzieb za uskutočnenú prácu. V prípade nejasností pri stanovení dennej sadzby za uskutočnenú prácu táto bude kalkulovaná v zmysle Zákona o minimálnej mzde č. 663/2007 a príslušného nariadenia vlády SR na dané obdobie.
Spolufinancovanie projektu v naturáliách nemôže presiahnuť 50% z celkovej sumy určenej na spolufinancovanie projektu.

B13. Môže byť spolufinancovanie zabezpečené z prostriedkov podielu zaplatenej dane (2%)?
Áno.

B14. Môže výdavok vzniknúť aj mimo územia Slovenskej republiky?
Výdavok môže vzniknúť aj mimo územia SR, ale musí byť nevyhnutný na realizáciu aktivity projektu.

B15. Ako môžeme využiť prostriedky, ktoré vygenerujú aktivity projektu?
Zisk generovaný z aktivít projektu je možné využiť len v rámci aktivít príslušného projektu.

B16. Je povinnosťou žiadateľa preukázať spolufinancovanie aj navýšeného rozpočtu (o 30%, resp. o 20%), určeného na financovanie nákladov partnerov z donorských krajín a potom tento navýšený rozpočet spolufinancovať? 
Áno, príjemca musí spolufinancovať  celkové oprávnené náklady projektu výškou minimálne 10 % z rozpočtu bez ohľadu na to, či ide o základný alebo navýšený rozpočet. 

B17. Ako zaradiť do rozpočtu projektu obstaranie dlhodobého majetku ako oprávnený výdavok?
V zmysle pravidiel Programu AOI je oprávneným výdavkom iba pomerná časť odpisov, pripadajuca na obdobie realizácie projektu (t.j. od času obstarania majetku do konca projektu). Výpočet oprávnenej pomernej časti odpisov je potrebné uviesť v komentári k rozpočtu. Do rozpočtového formulára sa potom uvádza iba vypočítaná suma výšky odpisov.  

C. Príprava a hodnotenie Žiadostí o NFP

C1. Budeme môcť konzultovať návrh Žiadosti o NFP počas jej prípravy?
Sprostredkovateľ poskytuje informácie žiadateľom do termínu 5 kalendárnych dní pred uzávierkou výzvy.

C2. Ako Príloha č. 4 je uvedená kópia výpisu z príslušného registra inštitúcií žiadateľa. Má byť táto kópia overená? Môže byť stará najviac 90 dní, ako býva zvykom?
Kópia z výpisu z príslušného registra inštitúcií môže byť predložená ako neoverený dokument. Výpis môže byť starší ako 90 dní. Registračným úradom nie je Štatistický úrad SR.

C3. Môžu aktivity projektu pokrývať viacero prioritných tém?
Žiadateľ pri plánovaní aktivít nie je obmedzený zaradením aktivít len do jednej z prioritných tém. Projektové aktivity by však mali tvoriť zmysluplný celok.

C4. Musí byť majetok nakúpený z projektu poistený?
Príjemca je povinný zabezpečiť udržateľnosť výstupov projektu a majetok nadobudnutý z prostriedkov projektu uchovať vo svojom majetku minimálne počas doby platnosti Zmluvy o realizácii projektu, prípadne počas doby ekonomickej živostnosti (pokiaľ je kratšia ako doba platnosti Zmluvy).
Je v záujme budúceho Príjemcu, aby tento majetok chránil a využíval na aktivity projektu, preto odporúčame, aby zabezpečil poistenie majetku. Poistenie je oprávneným výdavkom, avšak iba poistenie počas dobry trvania projektu. 

C5. Príloha č. 6 (Prehlásenie o partnerstve) má slovenskú a anglickú verziu. Musí partner predložiť obe verzie tejto prílohy?
Slovenská verzia prílohy č. 6 je určená pre slovenských partnerov, anglická verzia pre zahraničných partnerov. V prípade slovenského partnera nie je potrebne predložiť anglickú verziu prílohy a v prípade anglického partnera slovenskú verziu.

C6. Musí byť Príloha č. 7 (Kópia registračných dokumentov zahraničného partnera), resp. jej relevantné časti, naozaj preložená do slovenčiny?
Nie, po zvážení okolností sme rozhodli, že postačuje preklad do angličtiny, ktorý nemusí byť ani oficiálny a overený, ani dokonale správny. Cieľom prekladu je overiť, či partnerská organizácia je oprávnená a preto je potrebné preložiť iba časti, ktoré to dokladujú (napríklad právna forma, sídlo, identifikačné údaje a pod.) do porozumiteľnej úrovne angličtiny alebo slovenčiny. Dokumenty českého partnera samozrejme nie je potrebné prekladať.  

English  Slovensky