Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie.

Čítať ďalej...

Ako efektívne komunikovať, na čo nezabudnúť pri vytváraní webovej stránky a ako využívať sociálne siete na získavanie finančných partnerov. Na tieto témy odborníci z oblasti marketingu, vzdelávania a IT sveta prednášali na workshope, ktorý Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala pre zástupcov mimovládnych organizácií podporených z „nórskych“ fondov, v rámci oblasti podpory Deti a mládež.

Čítať ďalej...

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
  • Ľudské práva, vrátane práv menšín;
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Čítať ďalej...

Srdečne pozývame všetkých aktívnych ľudí na tri diskusie o strategických dokumentoch týkajúcich sa vodnej politiky SR. Ide o materiály, na základe ktorých budú robené protipovodňové opatrenia, povoľované malé vodné elektrárne (MVE), budované priehrady, regulované potoky a rieky, ale mali by byť aj revitalizované odrezané mŕtve ramená, nivy a mokrade, búrané stupne na tokoch.

Uskutočnia sa 6. mája 2015 v Bratislave, 12. mája 2015 v Prešove a 13. mája 2015 vo Zvolene.

Viac informácií: POZVÁNKA

 

Na medzinárodnom fóre mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnilo začiatkom marca v lotyšskom hlavnom meste, bol prijatý dôležitý dokument pre zapojenie občanov do rozhodovania na národnej úrovni i na úrovni Európskej únie. Dokument predpokladá vytvorenie dialógu medzi verejnou a štátnou mocou na troch úrovniach, a načrtáva jednotlivé kroky a postupy pre realizáciu takéhoto dialógu.

Čítať ďalej...

Prvá zo série záhradných dišpút s workshopom v Banskej Bystrici.

Príďte sa inšpirovať, ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými
hráčmi v komunite.

Téma: mestké prostredie a pozitívne zmeny

Kedy: 2. marca 2015 o od 13:00 - 16:30 workshop a od 18:00 hod. diskusia

Kde: Záhrada - CNK, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Pozvánka

Prihláška na workshop

Organizácia PDCS organizuje v dňoch 7. a 8. novembra 2014 v Bratislave medzinárodnú konferenciu "Občianski aktéri v konfliktoch". Cieľom konferencie je prezentácia skúseností s intervenovaním v spoločenských konfliktoch z pozície občianskych aktérov, pričom sa venuje kultúrnym a hodnotovým konfliktom, ktoré v súčasnosti pútajú pozornosť médií a verejnosti v strednej Európe. Konferencia tiež zmapuje možnosti, ako môžu občianski aktéri pomôcť verejnej diskusii a hľadať konštruktívne riešenia.

Čítať ďalej...

Pozývame vás na konferenciu Áno, dá sa to!, ktorá sa uskutoční 29. októbra 2014 v Košiciach. Prostredníctvom  príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  chceme motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom. Videopozvánka na konferenciu

Čítať ďalej...

PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou získali podporu z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. V rámci projektu Aktívni občania všade realizujú v júni mnohé podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov neziskových organizácií a iniciatív.

Čítať ďalej...

Združenie ZADOBE, ktoré realizuje projekt v rámci Fondu  bilaterálnej spolupráce, pripravilo pre žiakov 6.-8. tried základných škôl interaktívne pásmo o holokauste. Jedna z nichsa uskutoční 27. marca 2014 na Základnej škole Uhlisko na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. O čo ide? 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 17. marec 2014

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami daných oblastí podpory.

Čítať ďalej...

Podľa väčšiny najsilnejších kandidátov by mala byť životnému prostrediu venovaná väčšia pozornosť.

Zelená koalícia mimovládnych organizácií uskutočnila anketu medzi kandidátmi na prezidenta SR zameranú na otázky životného prostredia. Oslovení boli ôsmi kandidáti, ktorí dosahovali najvyššie preferencie podľa prieskumov zverejnených začiatkom februára. Odpovedali všetci okrem Roberta Fica.

Čítať ďalej...

V rámci aktuálnej II. výzvy Programu Aktívne občianstvo a inklúzia prešli prijaté žiadosti expertným hodnotením a v súčasnosti pripravujeme podklady pre výberovú komisiu. Tá zasadne 6. marca 2014 a na základe bodového hodnotenia expertov vydá odporúčanie pre Správnu radu správcov oblastí podpory. Výsledné hodnotenie, ktoré projekty budú v nadchádzajúcom období podporené, bude známe najneskôr 31. marca 2014.

Od 24. do 26. januára 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo premietanie dokumentu o Islande, beseda a workshopy s islandskou delegáciou z  organizácie The Icelandic Sibshops. Ústrednou témou je starostlivosť o súrodencov telesne i duševne postihnutých detí, inklúzia oslabených a šírenie etických hodnôt. Podujatia sa zrealizovali v rámci projektu "Všetci na jednej lodi", ktorý má na starosti Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva.

Čítať ďalej...

Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu projektov v štyroch oblastiach:
- Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
- Ľudské práva vrátane práv menšín a zvyšovanie porozumenia medzi kultúrami
- Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
- Boj proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, neznášanlivosti a antisemitizmu
Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak plánujú realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít. Viac informácií a texty príslušných výziev nájdete tu .

Bratislava, 6. decembra 2013

V druhom ročníku súťaže ReŠtart Slovensko sa hľadali inovatívne online riešenia v témach rovnosti, tolerancie, efektívneho spravovania vecí verejných, či transparentnosti. Tento ročník súťaže bol súčasťou projektu Podpora rozvoja aktívneho občianstva v online priestore, ktorý bol Nadáciou Ekopolis podporený v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia sumou 46.483 eur.

Čítať ďalej...

Uzávierka 2. výzvy prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 4. decembra 2013. Celkovo bolo doručených 137 žiadostí v sume 5.564.110,27 €, pričom podporeným projektom môžeme udeliť sumu 1.406.484 €. Zverejňujeme zoznam doručených žiadostí podľa jednotlivých oblastí podpory. 

Čítať ďalej...

Pozývame Vás na školenie, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti a praktické informácie, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi. Účastníci školenia si osvoja základné pojmy z danej problematiky, pochopia vzťahy a súvislosti projektového manažmentu verzus manažmentu organizácie, oboznámia sa so základnými princípmi prípravy projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Informačné semináre sa budú konať v októbri v Košiciach, v Bratislave a Banskej Bystrici a dozviete sa na nich všetko potrebné pre zostavenie a predloženie žiadosti o podporu projektu v 2. výzve. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 25. septembra 2013

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska  vyhlasuje 2. výzvu programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Všetky potrebné informácie a dokumenty sa nachádzajú na stránke výziev. Uzávierka prijmania žiadostí je dňa 4. decembra 2013. 

English  Slovensky