Uzávierka 2. výzvy prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 4. decembra 2013. Celkovo bolo doručených 137 žiadostí v sume 5.564.110,27 €, pričom podporeným projektom môžeme udeliť sumu 1.406.484 €. Zverejňujeme zoznam doručených žiadostí podľa jednotlivých oblastí podpory. 

Oblasť podpory: 

Aktívne občianstvo (49 doručených žiadostí)

Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny (21 doručených žiadostí)

Deti a mládež (67 doručených žiadostí). 

Do ďalšieho posudzovania postúpia žiadosti, ktoré vyhovejú kontrole administratívnej zhody. 

 

English  Slovensky