Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.

Prierezovými prioritami programu je podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín, rozvoj kapacít mimovládnych organizácií a zlepšenie pozície mimovládnych organizácií v spoločnosti.

Osobitným záujmom programu je podpora projektov, ktoré majú širší spoločenský dopad, najmä tlmia ústne a písomné prejavy podnecujúce nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví a zapojenie marginalizovaných skupín vrátane Rómov, prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.

Program podporuje projekty mimovládnych organizácií formou otvorených grantových výziev v oblastiach podpory:

- Aktívne občianstvo
- Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny
- Deti a mládež
- Rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Program spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Obdobie realizácie programu je od januára 2013 do decembra 2015 a celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce

Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Spolu s týmto programom je na podporu mimovládnych organizácií na Slovensku realizovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti aj program Ľudské práva a demokracia, podporujúci oblasti i. Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných ii. Ľudské práva, vrátane práv menšín iii. Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu a iv. Predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu a xenofóbii. Informácie o oboch programoch sa nachádzajú na stránke www.eeango.sk. 

English  Slovensky