Aktívne občianstvo
1. Participatívna demokracia
2. Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Životné prostredie a klimatické zmeny
1. Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo 
2. Podpora udržateľného rozvoja

Deti a mládež
1. Deti, mládež a aktívne občianstvo
2. Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Rozvoj služieb v sociálnej oblasti 

1. Deinštitucionalizácia služieb pre deti so špeciálnymi potrebami a pre dospelých umiestnených v ústavných zariadeniach
2. Podpora rozvoja terénnych a ambulantných služieb MNO 
3. Podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni 

Fond bilaterálnej spolupráce
1. Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev
2. Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie
Výzva je otvorená priebežne. 

Poznámka:
Okrem špecifických oprávnených aktivít, uvedených pri každej prioritnej oblasti, môžu byť v projekte aj všeobecné oprávnené aktivity (okrem Fondu bilaterálnej spolupráce).

Externí hodnotitelia a výberová komisia

Oblasť podpory: Aktívne občianstvo

Prioritná oblasť 1: Participatívna demokracia

Tématické zameranie 1A: Účasť občanov na správe vecí verejných

Špecifické oprávnené aktivity:
- využívanie nástrojov participatívnej demokracie v praxi, advokačné a protikorupčné
  aktivity;

- účasť na tvorbe verejných politík a monitoring ich využívania;
- presadzovanie systémových nástrojov participatívnej demokracie;
- propagácia participatívnej demokracie a zvyšovanie povedomia občanov o nej na rôznych
  úrovniach. 

 Tématické zameranie 1B: Prístup k informáciám

Špecifické oprávnené aktivity:
- prístup k verejným informáciám na všetkých úrovniach;
- posilnenie „watch-dog“ funkcií mimovládnych organizácií, sieťovanie a spolupráca v oblasti
  prístupu k informáciám. 

Rozsah grantu: 10.000 - 60.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Prioritná oblasť 2: Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Tématické zameranie 2A: Prístup k príjmom

Špecifické oprávnené aktivity:
- inovatívne a pilotné modely prepájania dopytu a ponuky pracovných príležitostí;
- pilotné podnikateľské a samo zamestnávateľské modely;
- podpora zamestnateľnosti zlepšením životných podmienok;

Tématické zameranie 2B: Spoločenská inklúzia

Špecifické oprávnené aktivity:
- účasť chudobných a spoločensky vylúčených ľudí na relevantných verejných veciach;
- zvyšovanie spoločenského vedomia o problémoch chudoby a spoločenského vylúčenia;
- aktivity zamerané na miestny udržateľný spoločenský a ekonomický rozvoj.

Rozsah grantu: 10.000 - 60.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

 Návrat na zoznam oblastí podpory

Oblasť podpory: Životné prostredie a klimatické zmeny

Prioritná oblasť 1: Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo

Tematické zameranie 1A: Zapájanie verejnosti do správy verejných vecí, podpora aktívneho občianstva

Špecifické oprávnené aktivity:
- advokačné aktivity v environmentálnej oblasti na všetkých úrovniach;
- sieťovanie environmentálnych MVO. 

Rozsah grantu: do 30.000 €
Dĺžka projektu: 3 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Prioritná oblasť 2: Podpora udržateľného rozvoja

Tématické zameranie 2A: Ochrana životného prostredia

Špecifické oprávnené aktivity:
- rozvoj strešných organizácií a sietí zameraných na ochranu biodiverzity;
- účasť MVO na národných akčných plánoch zameraných na oblasť biodiverzity;
- realizácia opatrení na ochranu biodiverzity na miestnej úrovni a mobilizovanie verejnosti.

Tématické zameranie 2B: Adaptácia na klimatické zmeny a zmierňovanie ich vplyvu

Špecifické oprávnené aktivity:
- realizácia opatrení na znižovanie dopadov a prechádzanie príčin klimatických zmien;
- rozvoj strešných organizácií a sietí aktívnych v téme klimatických zmien;
- účasť MVO na národných akčných plánoch zameraných na oblasť klimatických zmien. 

Tématické zameranie 2C: Environmentálna výchova a vzdelávanie

Špecifické oprávnené aktivity:
- realizácia aktivít v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávanie učiteľov. 

Rozsah grantu: 20.000 - 60.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

 Návrat na zoznam oblastí podpory

Oblasť podpory: Deti a mládež

Prioritná oblasť 1: Deti, mládež a aktívne občianstvo

Tématické zameranie 1A: Podpora aktívneho občianstva

Špecifické oprávnené aktivity: 
- zvyšovanie povedomia, podpora aktívneho občianstva v oblasti riešenia problémov detí
  a mladých ľudí;

- rozvoj aktívnej účasti detí a mladých ľudí na živote komunity a ich spolupráce s miestnymi
  samosprávami. 

Rozsah grantu: 20.000 - 50.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

Prioritná oblasť 2: Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Tematické zameranie 2A: Eliminácia hrozieb u detí a mládeže v ohrození a u Rómov

Špecifické oprávnené aktivity:
- preventívne a intervenčné aktivity zamerané na minimalizáciu alebo odstránenie hrozieb
  u detí a mládeže v ohrození;

- vzdelávanie učiteľov, zamestnancov MVO, zástupcov miestnych/regionálnych samospráv
  a dobrovoľníkov v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození.

Rozsah grantu: do 30.000 €
Dĺžka projektu: 3 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, október 2013)

 Návrat na zoznam oblastí podpory

Oblasť podpory: Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

Prioritná oblasť 1: Deinštitucionalizácia služieb pre deti so špeciálnymi potrebami a pre dospelých umiestnených v ústavných zariadeniach

Tématické zameranie 1A: Programy včasnej diagnostiky a intervencie 

Špecifické oprávnené aktivity:
- podpora sieťovania a rozvoj organizácií a centier zameraných na včasnú diagnostiku s dôrazom na interdisciplinárny a medzirezortný prístup;
- podpora programov individuálnej a komunitnej rehabilitácie a integrácie znevýhodnených detí a rodín.

Tematické zameranie 1B: De-inštitucionalizácia

Špecifické oprávnené aktivity:
- integrácia inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít prostredníctvom nezávislého/asistovaného bývania, pracovnej rehabilitácie, podporovaného zamestnávania alebo umiestnenia na trhu práce, budovaním sociálnych sietí a voľnočasovými aktivitami.

Rozsah grantu: 30.000 - 80.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 24 mesiacov
Počet výziev: 1 (február 2013)

Prioritná oblasť 2: Podpora rozvoja terénnych a ambulantných služieb MNO

Tematické zameranie 2A: Rozvoj terénnych a ambulantných služieb v sociálnej oblasti

Špecifické oprávnené aktivity:
- implementácia prípadového manažmentu v sociálnej práci s ohrozenými skupinami
- podpora lokálnych sietí  služieb v sociálnej oblasti pre ohrozené skupiny obyvateľstva
- zavádzanie nových prístupov a progresívnych metodológií do služieb v sociálnej oblasti  pre
  ohrozené skupiny

- podpora výskumu a vzájomného dialógu medzi MNO, klientami a tvorcami sociálnych politík
- podpora rozvoja dobrovoľníctva s cieľom posilniť pridanú hodnotu aktivít MNO pôsobiacich
  v sociálnej oblasti 

Rozsah grantu: 30.000 - 80.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 24 mesiacov
Počet výziev: 1 (február 2013)

Prioritná oblasť 3: Podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni

Tematické zameranie 3A: Sociálna kohézia          

Špecifické oprávnené aktivity:
- mobilizácia lokálnych komunít v procese integrácie ohrozených obyvateľov;
- vzdelávacie aktivity zamerané na lokálne komunity;
- podpora dialógu medzi zainteresovanými stranami. 

Rozsah grantu: 30.000 - 80.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 24 mesiacov
Počet výziev: 1 (február 2013)

 Návrat na zoznam oblastí podpory

Fond bilaterálnej spolupráce

Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev

Podpora nadväzovania kontaktov a umožnenie plánovania a prípravy bilaterálnych partnerských projektov, z ktorými sa žiadatelia plánujú uchádzať o podporu v rámci otvorených výziev pre jednotlivé oblasti podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť vycestovanie zástupcov slovenských mimovládnych organizácií do niektorej z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, ), alebo vycestovanie zahraničných partnerov z donorských krajín na Slovensko. 

Oprávnené aktivity:
- vyhľadanie partnera v donorských krajinách pred alebo počas spracovania
  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci niektorej z oblastí podpory programu
  Aktívne občianstvo a inklúzia;

- cesta do krajiny partnera;
- príprava žiadosti o NFP v spolupráci s partnerom;

Rozsah grantu: do 1.000 € na jednu cestujúcu osobu
Dĺžka projektu: do 3 mesiacov
Počet výziev: priebežne, až do 30. apríla 2014

Prioritná oblasť 2: Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie

Podpora sieťovania a budovania partnerstiev, výmeny skúseností a informácií a tiež zdieľanie dobrej praxe v témach, ktoré súvisia s oblasťami podpory programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Fond môže podporiť krátkodobé stáže pre jednotlivcov alebo malé tímy u hosťujúcich organizácií. Hosťujúcou organizáciou môže byť slovenská mimovládna organizácia, alebo zahraničný partner z donorských krajín (Island, Lichtejnšajnsko, Nórsko). Prioritou fondu je podporiť výmenné pobyty a stáže, ktoré sa týkajú najmä občianskej spoločnosti, účastníkmi stáží však nemusia byť len predstavitelia mimovládnych organizácií, môže ísť o ľudí z prostredia médií, výskumných inštitúcií, vysokých škôl i verejnej správy. Očakávanými výsledkami z projektov je okrem iného spracovanie tém stáží do primeraných výstupov (odborných článkov, publikácií, elektronickej publicity a pod.) a ich cielená distribúcia pre relevantné cieľové skupiny a/alebo širokú verejnosť. 

Oprávnené aktivity:
- účasť na konferenciách, seminároch, kurzoch a workshopoch;
- študijné cesty a stáže;
- návštevy expertov;
- spracovanie štúdií uskutočniteľnosti, spracovanie finančných a ekonomických analýz;
- usporiadanie konferencií, seminárov a workshopov;
- propagačné a informačné aktivity, publicita.

Rozsah grantu: do 10.000 €
Dĺžka projektu: do 6 mesiacov
Počet výziev: priebežne, až do 31. mája 2015

 Návrat na zoznam oblastí podpory

Všeobecné oprávnené aktivity

Nasledovné aktivity môžu byť oprávnené v rámci všetkých oblastiach podpory (okrem Fondu bilaterálnej spolupráce): 

- aktivity na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie, vrátane aktivít na miestnej úrovni;
- advokačné aktivity, watch-dog a monitoring činnosti verejných inštitúcií;
- aktivity na zvyšovanie povedomia;
- aktivity podporujúce multikultúrny dialóg;
- účasť na tvorbe verejných politík a v rozhodovacích procesoch;
- rozvoj kapacít a organizačná podpora MVO;
- posilnenie dobrého riadenia členských MVO;
- podpora budovania sietí a koalícií;
- výmena a odovzdávanie skúseností a know-how;
- vzdelávacie aktivity a tréningy;
- kultúrne aktivity podporujúce oblasti podpory.

Návrat na zoznam oblastí podpory

Výberová komisia a externí hodnotitelia

Výberová komisia: 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti
Vladislav Matej, Nadácia Socia
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Dana Rušinová, Nadácia pre deti Slovenska 
Filip Vagač, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 
Externí hodnotitelia


Oblasť podpory Aktívne občianstvo

Miroslav Pollák, Levoča
– ľudskoprávny aktivista, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Juraj Mesík, Bratislava
– bývalý expert Svetovej Banky na komunitné nadácie a miestny rozvoj, environmentalista a aktivista, prispievateľ do médií, prednášateľ  na Palackého Universite Olomouc

Jana Kunická, Banská Bystrica
– Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica, Riaditeľka Centra projektového manažmentu, predtým Európske nadačné centrum, Brusel

Oblasť podpory Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny

Ľudovít Sluka, Bratislava 
– expert pre obnoviteľné zdroje a udržateľnú energetiku, absolvent magisterského štúdia na Technickej Univerzite Viedeň v programe Obnoviteľné zdroje energie v krajinách strednej a východnej Európy, pracuje v súkromnom sektore, poradca pre Úniu miest Slovenska a manažér siete CITENERGO, sieť miest a obcí pre udržateľnú energetiku

Jan Pavlík, Liptovský Hrádok 
– riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry Liptov, predtým projektový manažér neziskovej organizácie A-projekt zameranej na miestny udržateľný rozvoj.

Silvia Milová, Žilina 
– aktivistka v oblasti environmentálnej výchovy, pracuje v súkromnom sektore v oblasti marketingu a e-komunikácieOblasť podpory Deti a mládež

Oblasť podpory Deti a mládež

Martina Gymerská, Bratislava, Orava
- sociálna pracovníčka so zameraním na komunitnú sociálnu prácu a inklúziu pre ľudí s postihnutím, expertka sociálne vzdelávanie mladých ľudí, konzultantka v oblasti rozvoja neziskových organizácií a projektový manažment.

Marek Madro, Bratislava
- inovátor v oblasti služieb pre mladých, autor a realizátor projektu poradne IPčko.sk, lektor a koordinátor dobrovoľníkov, konzultant v oblasti rozvoja neziskových organizácii a projektového manažmentu, tvorca a lektor zážitkových aktivít pre mladých ľudí.

Zuzana Milatová, Bratislava
- líderka občianskeho združenia KASPIAN, street workerka zameraná na deti a mládež, lektorka a koordinátorka tréningov pre pracovníkov nízkoprahových centier pre deti a mládež.

Judita Varcholová, Košice
- riaditeľka regionálneho centra Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach. Odborníčka na koncepčné prístupy pri riešení sociálnych problémov, hodnotenia a stanovenie štandardov kvality sociálnych služieb. Expertka v oblasti neformálneho vzdelávania, inovatívnych sociálnych programov, nízkoprahových služieb a zamestnávania ľudí v zložitých sociálnych situáciách.

Oblasť podpory Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

Mária Filipová, Banská Bystrica 
– expertka pre regionálne sociálne služby, vedúca oddelenia sociálnych služieb na MsÚ v Banskej Bystrici

Mária Nádaždyová, Bratislava
– expertka pre sociálnu inklúziu a ochranu práv skupín ohrozených sociálnym vylúčením a EÚ sociálnu politiku, bývalá generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  v súčasnosti generálna štátna radkyňa na Odbore medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí MPSVR SR.

Denisa Nincová, Slatinka
– riaditeľka DSS Slatinka (prvého de-inštitucionalizivaného zariadenia pre mentálne postihnutých ľudí), riaditeľka neziskovej organizácie Dlaň, prednášateľka a trénerka v oblasti de-inštitucionalizácie

Výzva na preddefinovaný projekt

Danica Hullová, Banská Bystrica
–riaditeľka Centra vzdelávania neziskových organizácií, lektorka, konzultantka a odborná garantka v oblasti riadenia a tvorby projektov

Boris Strečanský, Bratislava
– riaditeľ Centra pre filantropiu, n.o., renomovanej expertnej organizácie v oblasti rozvoja darcovstva a občianskej spoločnosti, konzultant a analytik v oblasti rozvoja neziskových organizácií a neziskového sektora.

Fond Bilaterálnej spolupráce

Laura Dittel, Košice
– riaditeľka Karpatskej nadácie, regionálnej neziskovej organizácie, ktorá ako pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja, a poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku

Jana Kunická, Banská Bystrica
– Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica, riaditeľka Centra projektového manažmentu, predtým Európske nadačné centrum, Brusel

Návrat na zoznam oblastí podpory

English  Slovensky