Banská Bystrica, 18. september 2013

Na základe výzvy otvorenej v máji 2013 boli ako realizátori preddefinovaného projektu vybrané organizácie PDCS Karpatská nadácia.

Od preddefinovaného projektu očakávame, že prinesie pridanú hodnotu celému Programu a ku poskytnutým grantom. Projekt by mal byť prínosom pre neziskový sektor na Slovensku ako celok tým, že ponúkne sektoru širšiu škálu služieb a aktivít, ktoré posilnia jeho kapacitu a pozíciu v spoločnosti.

Schválený projekt má za cieľ sieťovať občianske aktivity na Slovensku a zvýšiť kapacitu organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Umožní pravidelnú komunikáciu medzi dlhšie existujúcimi a novými organizáciami a iniciatívami (tvárou v tvár, aj on-line) v podobe minimálne 10 stretnutí kľúčových aktérov občianskej spoločnosti ku špecifickým témam (týkajúcim sa napríklad otázok účasti verejnosti a budovania partnerstiev medzi MNO a verejnými inštitúciami). Témy budú špecifikované na základe prieskumu potrieb a spätnej väzby poradnej rady projektu.

V časti projektu zameranej na budovanie kapacít, projekt posilňuje konzultačnú kapacitu hlavne na východnom a strednom Slovensku. Výsledkom bude 15 pripravených konzultantov, ktorí pomôžu vypracovať plány a ďalšie smerovanie činnosti pre 40 organizácií a iniciatív. Okrem konzultačnej série realizujeme otvorené tréningy a webináre k aktuálnym témam. Súčasťou rozvoja kapacity budú aj na Slovensku netradičné postupy, napríklad séria 10 stretnutí peer- koučingu pre kľúčových lídrov MNO.

Realizácia projektu je naplánovaná od októbra 2013 do konca septembra 2015.

Zoznam všetkých prijatých žiadostí v rámci výzvy pre preddefinovaný projekt.  

English  Slovensky