Pozývame Vás na školenie, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti a praktické informácie, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi. Účastníci školenia si osvoja základné pojmy z danej problematiky, pochopia vzťahy a súvislosti projektového manažmentu verzus manažmentu organizácie, oboznámia sa so základnými princípmi prípravy projektových zámerov.

Absolvent školenia bude schopný:

  • orientovať sa v základných pojmoch, vzťahoch a súvislostiach z oblasti projektového manažmentu
  • využívať princípy východiskovej analýzy situácie a správne definovať problémy, ktoré by mal projekt riešiť
  • definovať primárne a parciálne ciele projektu
  • vytvoriť plán aktivít projektu, potrebných pre naplnenie stanovených cieľov
  • identifikovať zdroje potrebné na prípravu a realizáciu projektu (personálne, materiálne, finančné, časové)
  • zostaviť reálny rozpočet projektu
  • nájsť vhodných partnerov pre projekt
  • zadefinovať hodnotiace kritéria úspešnosti projektu a i.


Lektorské zabezpečenie školenia: Martina Gymerská (Persona) a Marek Madro (Inštitút prijatia).

Košice:
14. október 2013, 10:00 – 16:00 hod.
Aula A. Einsteina, Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

Bratislava:
18. október 2013, 10:00 – 16:00 hod.
Cvernovka: Stará pradiareň, 2. poschodie, Páričkova 18, Bratislava
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

Banská Bystrica:
25. október 2013, 10:00 – 16:00 hod.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica
Online prihláška (prihlásenie je povinné)
Pozvánka (formát PDF)

English  Slovensky