Od 24. do 26. januára 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo premietanie dokumentu o Islande, beseda a workshopy s islandskou delegáciou z  organizácie The Icelandic Sibshops. Ústrednou témou je starostlivosť o súrodencov telesne i duševne postihnutých detí, inklúzia oslabených a šírenie etických hodnôt. Podujatia sa zrealizovali v rámci projektu "Všetci na jednej lodi", ktorý má na starosti Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva.

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva je mládežnícke občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1997. Orientuje sa na znevýhodnenú mládež, telesne postihnutých, azylantov a mladých ľudí z rodín prisťahovalcov, ktorým pomáha integrovať sa do spoločnosti. Zjednocuje viac ako 15 pobočiek a partnerských organizácií na Slovensku. V centre  Zelené srdce v Piešťanoch spolu s multikultúrnym klubom Ganesha organizuje celý rad podujatí, seminárov, medzinárodných mládežníckych výmen a tréningov zameraných na zviditeľnenie dobrovoľníctva a neformálneho učenia.

Spoločne s organizáciou The Icelandic Sibshops je členmi Európskej siete proti chudobe. Islandská partnerská organizácia má zavedený prepracovaný originálny a uznávaný systém práce so súrodencami telesne/mentálne postihnutých alebo ťažko chorých detí, ako aj detí, ktorých súrodenec zomrel, a má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a viditeľné úspechy. Na Slovensku alebo v okolitých krajinách sa tejto skupine mladých ľudí nevenuje zvýšená pozornosť.

Cieľom spoločného projektu "Všetci na jednej lodi" je posilniť dlhodobú spoluprácu medzi slovenskou a islandskou organizáciou na báze interkultúrneho učenia a výmeny skúseností v oblasti aktívnej participácie a získanie nových kompetencií pre budovanie pevných a zdravých rodinných vzťahov u znevýhodnených.

Projekt je rozdelený na dve etapy. V prvej etape zástupcovia slovenskej organizácie absolvovali na Islande študijný pobyt, na ktorom získali od partnerskej organizácie know-how, tréningové postupy a ostatné praktické zručnosti, ktoré využívajú pri práci zameranej na upevnenie rodín, zabránenie ich rozpadu a znižovanie sociálnych nerovností a vylúčenia. Na študijnom pobyte, ktorý sa uskutočnil v decembri 2013,  nakrútili aj krátky dokumentárny film, ktorý využijú pri svojich ďalších aktivitách na Slovensku.

Druhou etapou projektu je realizácia podujatí na Slovensku. 24. januára 2014 od 9 - 11 hod. sa uskutoční v kine Fontána program Aký si, Island? v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany. Bude spojený s výstavou fotiek z Islandu, premietaním dokumentu o Islande, aj s besedou s islandskou delegáciou z partnerskej organizácie The Icelandic Sibshops. V nasledujúcich dňoch (25. – 26. januára 2014) bude prebiehať workshop, ktorý bude zameraný na predstavenie celého systému širšej verejnosti, na ukážku práce so súrodencami zdravotne postihnutých detí. Celý workshop je určený pre členov rodín so zdravotne hendikepovanými, výchovno-pedagogických pracovníkov, zástupcov slovenských mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s podobnou problematikou, ako aj pre odbornú či laickú verejnosť.

Projekt bol podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokraciu a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúziu. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

English  Slovensky