PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou získali podporu z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. V rámci projektu Aktívni občania všade realizujú v júni mnohé podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov neziskových organizácií a iniciatív.

Projekt Aktívni občania všade má za cieľ sieťovať občianske aktivity na Slovensku a zvýšiť kapacitu organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Súčasťou projektu sú sieťovacie konferencie neziskových organizácií a iniciatív, príprava 15 konzultantov pre mimovládne organizácie a iniciatívy na Slovensku a séria podujatí zameraných na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov a lídrov. Realizácia projektu je naplánovaná od októbra 2013 do konca septembra 2015.

 

V časti projektu zameranej na budovanie kapacít, projekt posilňuje konzultačnú kapacitu hlavne na východnom a strednom Slovensku. Výsledkom bude 15 pripravenýchkonzultantov, ktorí pomôžu vypracovať plány a ďalšie smerovanie činnosti pre 40 organizácií a iniciatív.

„PDCS sa dlhodobo zameriavame na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a to najmä cez vzdelávacie aktivity. V súčasnosti považujeme za dôležité posilniť kapacity ľudí, ktorí pomáhajú formalizovaných neziskovkám, ale aj neformálnych skupinám občanov, a to najmä v regiónoch Slovenska. Veríme, že absolventi konzultačného vzdelávania budú dlhodobo pomáhať rôznorodým iniciatívam, aby lepšie a efektívnejšie napĺňali svoje poslanie,”uvádza Karolína Miková, trénerka z PDCS.

Profesionálna ročná príprava takýchto odborníkov zahŕňa sériu tréningov vedených skúsenými odborníkmi, e-learning a praktický nácvik konzultácií s reálnymi ľuďmi v organizáciách a iniciativách, a to za podpory skúsených konzultantov v podobe mentoringu a supervízie. Tréningové dni pozostávajú z praktických cvičení, simulácií, hrania rolí, tréningových dielní a skupinových aktivít, v ktorých sa počíta s intenzívnym procesom a aktívnou účasťou účastníkov. Obsahové zameranie sa týka najmä jednotlivých procesuálnych zručností konzultanta, ktoré sa vždy ilustrujú konkrétnymi príkladmi. V dňoch 4. – 6. júna 2014 sa uskutočnila v meste Poprad druhá séria tréningových dní. „Spôsob tréningov PDCS mi vždy vyhovoval a teším sa, že môžem byť súčasťou tohto vzdelávacieho cyklu. Verím, že vedomosti a zručnosti, ktoré prostredníctvom neho získam budem môcť použiť pri svojej práci a prispieť tiež k rozvoju komunity, v ktorej pôsobíme,” približuje účastníčka vzdelávacieho cyklu, Ida Adolfová z Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica.

 

Súčasťou série podujatí zameraných na vzdelávanie a rozvoj kompetencií pracovníkov a lídrov mimovládnych organizácií sú aj semináre na špecifické témy, ktoré boli vybrané na základe prieskumu potrieb a príprava.

Aktuálnymi podujatiami sú lunchsemináre na tému Komunít a susedstiev, ktoré sa paralelne uskutočnia 10. júna 2014 v Banskej Bystrici a Nitre. Cieľom týchto stretnutí bude prediskutovať, čo dnes vnímame ako susedstvo či komunitu a čo možno robiť, aby komunity vznikli, rozvíjali sa a napĺňali svoje ciele. Martin Husárik z Komunitného centra Sásová, Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis a Aleš Štesko zo Školy Fantázia prídu porozprávať na lunchseminár v Banskej Bystrici o tom, ako a kto tvorí ich komunitu, čím je osobitá a ako sami vnímajú svoju rolu v jej budovaní a fungovaní. Na lunchseminári v Nitre vystúpia Marek Atlas Hattas z Hideparku, Danča Konečná z Materského centra Klokanček a Daniel Dida z Bunky pre súčasnú kultúru.

 

PDCS v spolupráci s Karpatskou nadáciou pripravili na koniec júna 2014 2 otvorené tréningy pre pracovníkov v neziskovom sektore a predstaviteľov občianskej iniciatívy. V dňoch 23. - 24. júna 2014 sa uskutoční v Košiciach tréning s názvom Ako presadzovať zmeny, ktorý je zameraný na efektívne presadzovanie zmien prostredníctvom aktívneho občianstva, a to buď v podobe občianskej advokácie, čiže snahy presadiť občianske záujmy a meniť verejné politiky, alebo prostredníctvom komunitného rozvoja. Tréning na tému Facilitácia – vedenie stretnutí pre občianskych aktivistov je organizovaný v dňoch 26. - 27. júna 2014 v Banskej Bystrici. Tréning je určený pre všetkých pracovníkov mimovládnych organizácií, ktorí chcú poznať princípy facilitácie, porozumieť rôznym modelom skupinového rozhodovania a naučiť sa, ako ich využívať vo svojej každodennej praxi.

English  Slovensky