Na medzinárodnom fóre mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnilo začiatkom marca v lotyšskom hlavnom meste, bol prijatý dôležitý dokument pre zapojenie občanov do rozhodovania na národnej úrovni i na úrovni Európskej únie. Dokument predpokladá vytvorenie dialógu medzi verejnou a štátnou mocou na troch úrovniach, a načrtáva jednotlivé kroky a postupy pre realizáciu takéhoto dialógu.

 

Cieľom medzinárodného fóra bolo spojiť mimovládne organizácie, politikov, odborníkov a zástupcov verejného sektora, aby sa dohodli ako aplikovať časti Lisabonskej zmluve do praxe. Lisabonská zmluva stanovuje, že občania EÚ a ich zastupujúce organizácie, majú byť vypočuté a zapojené do rozhodovacích procesov na miestnej, národnej a európskej úrovni.

 

Medzinárodného fóra sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov z 34 krajín, boli medzi nimi zástupcovia z krajín EÚ a USA, Islandu, Švajčiarska, Nórska, Srbska a Kosova. Išlo o najväčšie stretnutie občianskej spoločnosti za lotyšského predsedníctva EÚ.

 

Účastníci fóra zdieľali osvedčené postupy na podporu účasti občanov na rozhodovaní, od inovatívnych digitálnych nástrojov, až k novým prístupom k ľudským právam, dobrovoľníctvu a sociálnemu začleneniu. Po dvoch dňoch workshopov, prezentácií a diskusií sa účastníci dohodli na pláne ako posilniť dialóg medzi občanmi a tými, ktorí majú rozhodovaciu právomoc. Podľa tohto plánu by mal byť posilnený dialóg medzi zastupujúcimi organizáciami a občianskou spoločnosťou v členských štátoch a medzi zastupujúcimi organizáciami a občianskou spoločnosťou na úrovni EÚ. Zároveň navrhujú vytvorenie príležitostí pre občanov a zastupujúce organizácie, aby mali možnosť verejne si vymieňať názory na všetky oblasti činnosti EÚ.

 

“V Nórsku sme presvedčení, že zdravá občianska spoločnosť je základom dobrej krajiny. Aktívna občianska spoločnosť neznamená štrajky a protesty, ale diskusie a počúvanie rôznych názorov, vrátane tých, ktoré sa nezhodujú s názorom vlády. Tento rokument, ktorý bol prijatý v Rige, je len začiatkom pre sociálne zapojenie sa do rozhodovania, a ja dúfam, že to prinesie svoje ovocie a to tak na národnej, ale aj na európskej úrovni,"uviedla Ingvild Naess Stub, štátna tajomníčka nórskeho Ministerstva zahraničných vecí. Nórsko je svetovou jednotkou v oblasti správy a spolupráce mimovládnych organizácií, a taktiež aktívne podporuje rozvoj občianskej spoločnosti v krajinách východnej Európy. Spolu s Islandom a Lichtenštajnskom venovalo v období 2009-2014 160 miliónov eur na programy mimovládnych organizácií v 16 členských štátoch EÚ.

 

Valdis Dombrovskis, viceprezident Európskej Komisie dodáva, že “Komisia zmení svoj spôsob práce. Všetci komisári v členských štátoch by mali byť aktívni, reprezentovať, komunikovať náš spoločný program, vypočuť si názory a viesť spoločný dialóg so všetkými zúčastnenými stranami.”

 

Konferencia sa uskutočnila s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v rámci implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014.

English  Slovensky