Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Nórska vytvorili strategické partnerstvo s Radou Európy, aby podporili toleranciu a základné ľudské práva. Prostredníctvom programov financovaných zo zdrojov EEA sú podporované aktivity mimovládnych organizácií a ich aktivity týkajúce sa prejavov nenávisť na webe a sociálnych sieťach.

Počas niekoľkých posledných rokov registrujeme nárast porušovania základných ľudských práv, vrátane fyzických a slovných útokov na menšinové skupiny, migrantov a na organizácie obhajujúce ľudské práva v Európe.
V snahe riešiť tieto problémy, Finančné mechanizmy EEA a Nórska (www.eeagrants.org) spojili svoje sily s Radou Európy, aby podporili No Hate Speech Movement – Hnutie proti prejavom nenávisti. Táto kampaň proti prejavom nenávisti začína 22. marca 2013 a bude trvať až do roku 2014. Cieľom kampane je dosiahnuť prijatie opatrení proti prejavom nenávisti on-line v celej jeho podobe a pri rešpektovaní slobody prejavu. No Hate Speech Movement je založené na výchove k ľudským právam, participáciu mládeže a mediálnej gramotnosti.

Finančné mechanizmy EEA podporia projekty mimovládnych organizácií v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, v Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Španielsku, ktoré môžu využiť príležitosť získať finančné zdroje z programov Finančných mechanizmov EEA pre mimovládne organizácie s cieľom  dosiahnuť prijatie opatrení proti nenávistným prejavom on-line a na sociálnych sieťach. Jedným z týchto programov je aj program Aktívne občianstvo a inklúzia v správe Nadácií Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Socia.

Podpora občianskej spoločnosti je jednou z dôležitých priorít grantov EEA, ktoré podporia aktivity mimovládnych organizácií v Európe cez programy v celkovej hodnote € 147 miliónov EUR. Presadzovanie demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, boj proti diskriminácii, neznášanlivosti, rodová nerovnosť a sociálne vylúčenie, sú pre programy tieto kľúčovými témami.

Čo je to Hate Speech – „nenávistné prejavy“?

Nenávistné prejavy, podľa definície Rady Európy, sa vzťahujú na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu , diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

Prečítajte si viac:

No Hate Speech Movement: http://act4hre.coe.int/eng/The-Campaign
Spustení kampane No Hate Speech 22.marca 2013: www.nohatespeechmovement.org

O programoch mimovládnych organizácií a ako žiadať o finančnú podporu: http://eeagrants.org/What-we-do/Programme-areas/Civil-society/NGO-Programmes

English  Slovensky