Banská Bystrica, 2. apríl 2013

Počas mesiaca marec 2013 zorganizovali správcovia programu Aktívne občianstvo a inklúzia spolu 9 seminárov o jednotlivých oblastiach podpory tohto programu. 

Na seminároch, ktoré sa konali v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, boli prezentované podrobné informácie o obsahovej náplni programu a o formálnych požiadavkach projektových žiadostí. Do programu seminárov boli zaradené aj všeobecnejšie informačné bloky o aktuálnych otázkach z tej-ktorej oblasti podpory, resp. metodické bloky ohľadom projektového manažmentu a bilaterálnej spolupráce.

Žiadatelia môžu aj naďalej konzultovať svoje projektové zámery telefonicky, elektronickou poštou a osobne a to až až do 25. apríla 2013. 

English  Slovensky