Uzávierka 1. výzvy prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 30. apríla 2013. Zverejňujeme zoznam doručených projektov podľa jednotlivých oblastí podpory. 

Oblasť podpory: 

Aktívne občianstvo (50 doručených projektov)

Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny (27 doručených projektov)

Deti a mládež  (48 doručených projektov)

Rozvoj služieb v sociálnej oblasti.  (61 doručených projektov). 

Do ďalšieho posudzovania postúpia žiadosti, ktoré vyhovejú kontrole administratívnej zhody. 

English  Slovensky